Värdegrund och villkor för medverkan

Medeltidsveckans värdegrund utgår från Hållbarhet, Jämlikhet och Trygghet.
Över 40 000 människor skapar och upplever tillsammans festivalen medeltidsveckan. Var och en av dessa människor har sin unika upplevelse av evenemanget, vad det innebär, vad som är viktigast och hur det påverkar just dem. Medeltidsveckan främjar en miljö där möjligheter ges för alla att fullfölja sina drömmar och visioner om sin egen upplevelse utan att överskrida en annans persons rätt att slippa kränkande behandling.

Öppenhet och välkomnande

Medeltidsveckan är en religiöst och politiskt obunden festival där alla oavsett bakgrund, kön, sexuell läggning och personliga förutsättningar är och ska känna sig välkomna. Medeltidsveckan accepterar ingen form av trakasserier. Medverkande i Medeltidsveckans officiella program förväntas stå bakom denna policy.

Miljömässig hållbarhet

Under Medeltidsveckan läggs stor vikt vid att hantera mängden avfall på ett både effektivt och miljövänligt sätt. Tillsammans  planerar vi kontinuerligt under året hur vi kan öka återvinningsgraden samt hitta bästa rutiner för städning och skräphantering. Vi arbetar för att minska mängden transporter och uppmuntrar till miljösmarta lösningar vad gäller resor och samåkning. Vi prioriterar varuproducenter med låg klimatpåverkan, klimatkompensation, lokala aktörer och hållbara material Vi tror på samverkan och att sträva efter att alltid välja det mest hållbara alternativet i stort som smått. 

Jämlikdhet och representation

Under Medeltidsveckan har vi tiotusentals besökare, med en stor mångfald och vi värnar om jämlikdheten både baserat på demografi och demokratiska värderingar. Detta är något vi tycker är oerhört viktigt och det är därför väsentligt för oss att den gemenskap vi har också avspeglar sig i de medverkande och programmet.

Trygghet

Genom att låta trygghetsarbetet genomsyra organisationen, de fysiska platserna samt påverka stadsmiljön skapar vi tillsammans de bästa tänkbara förutsättningarna för att besökare ska känna trygghet. Arbetet med vår trygghetspartner Länsförsäkringar Gotland pågår under hela året. Vi arbetar kontinuerligt under året tillsammans med Länsstyrelsen, Polisen och Region Gotland. De medverkande skall i sin verksamhet främja trygghet i bemötande av andra deltagare och besökare.

Allmänna villkor för medverkande

 1. Den medverkande skall följa Medeltidsveckans syfte om folkbildning om medeltiden och närliggande tidsepoker. Stiftelsen Medeltidsveckan på Gotland är en icke vinstdrivande forskningsstiftelse, grundad 1984. Stiftare är Gotlands Fornvänner, Region Gotland, Gotlands bildningsförbund, och Gotlands hembygdsförening. Syftet är folkbildning genom att en årlig historisk festival och därtill hörande forskning och verksamhet. Sedan 2007 genomförs verksamheten i det helägda (100%) driftsbolaget Medeltidsveckan på Gotland AB. Ingen vinst utdelas, allt eventuellt plusresultat återförs i stiftelsen och investeras i kommande års verksamhet.
 2.  Medeltidsveckans värdegrund innebär att vi har ett stort fokus på jämlikhet och arbetar för att inkludera och välkomna alla oavsett bakgrund, kön, religion eller förutsättningar. Du skall följa Medeltidsveckans värdegrund samt diskrimineringslagen.
 3. Tillgång till ruin, scen, ljud och ljus, sittplatser, publikhantering och biljettförsäljning står medeltidsveckan för. Övrig utrustning såsom instrument, rekvisita och annan utrustning tillhandahålls av den medverkande. 
 4. Den medverkande ansvarar för tillhandahållande och försäkring av erforderlig utrustning (cirkusredskap, instrument, rekvisita tillbehör etc.) 
 5. Artisten ansvarar för att ha aktuell försäkring som är lämplig utifrån sin egen arbetssituation.. 
 6. Medeltidsveckan är inte ansvarig för eventuella skador på medverkandes utrustning, instrument, rekvisita etc. Medeltidsveckan är inte heller ansvarig för eventuella personskador på medverkande personer.
 7. Medeltidsveckan uppbär erforderlig försäkring för den egna verksamheten (såsom för publik och besökare).
 8. Medeltidsveckan har arrangörsansvar över festivalen, inklusive spelplatserna och besiktigar desamma.
 9. Den medverkande garanterar att inget annat åtagande hindrar fullgörandet av detta avtal.
 10. Förtäring av alkohol och andra droger får inte förekomma under kontrakterad tid eller i samband med den medverkandes arrangemang. Med droger avses både alkohol och sådana illegala preparat som i vardagslag brukar kallas narkotika och anabola steroider. Ingen tillåts uppträda onykter eller påverkad av droger i arbetet. Med onykter menar vi gränsen för onykterhet enligt gällande trafiklagstiftning. Dagen-efter påverkan, så kallad bakfylla vilken medför att uppdraget inte kan genomföras på önskvärt sätt är inte acceptabelt.
 11. Artisten ansvarar för att inte göra åverkan på spelplatsen. Ruinerna är en del av ett världsarv och ska därför skyddas. Ingen rekvisita eller scenografi får skada den fasta miljön.
 12. Medeltidsveckan äger rätt att fritt ta bilder (foton samt rörligt) och kortare ljudupptagningar av den medverkandes arrangemang i marknadsföringssyfte.
 13. Artisten garanterar rättigheterna till sitt eget material och musik.
 14. Om brott mot dessa regler upptäcks kan din föreställning komma att stängas ned med omedelbar verkan utan föregående varning och då förbehåller sig Medeltidsveckan rätt att neka hela eller delar av överenskommet arvode. Möjlighet till rättelse ges i första hand i förekommande fall.
 15. Ersättning utbetalas per såld ej returnerad biljett, baserat på faktisk intäkt efter moms (6%), med avdrag för bankkostnader och ebutikens serviceavgifter (6,8%). Medeltidsveckan erhåller vanligen 17% och den medverkande 76%. Upplägget kan variera beroende på programpunkten.
 16. Medeltidsveckan står vanligen inte för medverkandes båtbiljetter bokade med Medeltidsveckans rabattkod hos Destination Gotland.
 17. Underlag till faktura fås under vecka 33 och 34 från er kontaktperson på Medeltidsveckan.
 18. Faktura mailas till [email protected] Ange referens: Programpunkten titel, samt datum. Medeltidsveckan på Gotland AB tillämpar betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Faktura tas emot efter genomfört event.
 19.  Avvikelse från avtalet
  Skulle den medverkande delvis inte fullgöra sina åtaganden enligt avtal ska överenskommet arvode reduceras i motsvarande mån. Om den medverkande helt uteblir från avtalade framträdanden är den medverkande skyldig att till Medeltidsveckan betala skadestånd motsvarande det i det i avtal angivna arvodet/del av intäkt eller vad som anges som medverkandes utkomst enligt avtal.
 20. Sjukdom
  Om den medverkande på grund av sjukdom är förhindrad att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal ska Medeltidsveckan utan dröjsmål underrättas. Med Medeltidsveckan avses i detta hänseende din tilldelade kontaktperson. Ingen ersättning kommer att betalas ut vid inställd föreställning. 
 21. Force Majeure
  Parterna äger rätt att gentemot varandra avsluta uppdraget om genomförande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom naturhändelse, svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, allvarlig smittspridning eller annan liknande omständighet. Motpart ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse. 
 22. Konfidentialitet
  Detta avtal och information om parternas ekonomi och verksamhet i samband med uppdraget är konfidentiell och får ej spridas utan skriftligt medgivande från båda parter.